Algemene Voorwaarden Alexanderhoeve HoeveKaart en app

Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als “Algemene Voorwaarden”) zijn samen met het Privacy- en Cookiebeleid van toepassing op het loyaliteitsprogramma van Alexanderhoeve. (hierna aangeduid als “HoeveKaart”). 

Deelname
Bij deelname met de HoeveKaart ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 

Om te kunnen genieten van alle voordelen van de HoeveKaart, zoals het ontvangen van persoonlijke aanbiedingen, dien je je in te schrijven voor de HoeveKaart. Dit kan door de Alexanderhoeve app (hierna aangeduid als “App”) te downloaden via de Apple Store of via Google Play. Je kunt je ook inschrijven voor de HoeveKaart door je kaart te activeren via de website.

Om mee te kunnen doen met de HoeveKaart moet je een natuurlijk persoon van 16 jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 jaar moet je de toestemming hebben gekregen van jouw ouder(s) c.q. verzorger(s) om  mee te kunnen doen met de HoeveKaart. Door deelname met de HoeveKaart verklaar je daaraan te hebben voldaan.

De HoeveKaart mag niet worden gebruikt voor bedrijfsmatige of commerciële doeleinden. 

Je staat er voor in dat alle in jouw profiel ingevulde gegevens volledig, juist en actueel zijn. Jouw profiel kan slechts door één persoon worden gebruikt. 

Om jouw profiel aan te kunnen maken dien je in ieder geval de volgende persoonsgegevens te verstrekken: 

- voornaam
- achternaam
- postcode
- telefoonnummer
- e-mailadres
- geboortedatum

De ingevulde persoonsgegevens en aankopen van de deelnemer worden opgeslagen in een beveiligde database. De persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft, wordt verwerkt in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Je kunt hier meer over lezen in het Privacy- en Cookiebeleid van Alexanderhoeve.

Jouw account in de App en je HoeveKaart kaart zijn niet overdraagbaar naar een ander HoeveKaart account en kunnen niet worden nagelaten, toegewezen, doorverkocht of worden samengevoegd met een andere deelnemer. 

Werking HoeveKaart
Je kunt deelnemen met de HoeveKaart door het ontvangen van de HoeveKaart en deze te registreren in de App of via de website. 

De HoeveKaart is gebaseerd op de insteek dat je beloond wordt op basis van jouw bezoek aan een Alexanderhoeve vestiging. Bij iedere transactie van € 5,00 waarbij de HoeveKaart (via App of kaart) wordt gescand aan de kassa ontvang je een Hoevepunt, waarmee je voor mooie producten of korting kunt sparen. 

Analyse koopgedrag en persoonlijke aanbiedingen
Wij combineren je persoonsgegevens en persoonlijke informatie met de transactiegegevens en zoekgegevens. Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor algemene en persoonlijke analyses van jouw koopgedrag en het koopgedrag van anderen. 

Met behulp van de in dit artikel genoemde analyses kunnen wij gerichte persoonlijke aanbiedingen voor je samenstellen. Meer hierover is opgenomen in het Privacy- en Cookiebeleid. 

Verlies, diefstal
In geval van verlies, diefstal of het door beschadiging niet goed functioneren van de HoeveKaart dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Alexanderhoeve winkel waarbij de pas uitgegeven is.

Controle en misbruik
Alexanderhoeve behoudt zich het recht voor om het gebruik door deelnemers van de HoeveKaart te controleren op naleving van de voorwaarden.

Alexanderhoeve mag de uitgifte van een HoeveKaart account weigeren, terugtrekken of annuleren, in welke vorm dan ook en (op elk gewenst moment) een deelnemer verwijderen van HoeveKaart  indien er gegronde redenen zijn te geloven dat: 

misbruik gemaakt wordt of gepoogd wordt misbruik te maken van de HoeveKaart;

elke overtreding of poging tot schending van deze Algemene Voorwaarden;

elk gedrag met betrekking tot de HoeveKaart dat diefstal, wangedrag, aanstootgevend gedrag of het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie betreft.

Aansprakelijkheid
Ofschoon Alexanderhoeve met betrekking tot de HoeveKaart en de App de uiterste zorg nastreeft, kan zij niet garanderen dat deze geen gebreken of onvolkomenheden zullen bevatten waaronder in het bijzonder begrepen onvolledigheden of onjuiste informatie in (persoonlijke) aanbiedingen of in de producten of diensten. 

Alexanderhoeve is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik door derden van je HoeveKaart of jouw account in de App.

Alexanderhoeve is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de HoeveKaart. Alexanderhoeve is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de App.

Intellectuele eigendom
Alexanderhoeve behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet aan jou zijn verleend. Door jouw gebruik van de App komt geen overdracht tot stand van enige intellectuele eigendomsrechten van Alexanderhoeve aan jou. Je verkrijgt slechts een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar, beperkte licentie om de App te gebruiken. 

Je erkent dat alle (intellectuele eigendoms-)rechten ten aanzien van de App, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de teksten, foto’s, filmpjes, recepten en software, uitsluitend berusten bij Alexanderhoeve of haar licentiegevers. 

De (onderdelen van de) App mogen op geen enkele wijze en in geen enkele vorm (geheel of gedeeltelijk) verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald en/of voor zover dwingend recht anders bepaalt. Het is verder niet toegestaan: 

(i) een substantieel gedeelte van de inhoud van de App op te vragen en her te gebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de App herhaald en systematisch op te vragen en her te gebruiken; en/of

(ii) enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de App toegankelijk gemaakte informatie, dan wel om de App via robots of op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken.

Wijziging en beëindiging deelnemer
Je kunt je deelname aan de HoeveKaart op elk moment beëindigen door je uit te schrijven voor de HoeveKaart door te mailen naar Alexanderhoeve (zie hierna onder Contact). Je ontvangt vervolgens een schriftelijke bevestiging per e-mail van de beëindiging van jouw deelname aan de HoeveKaart.

Wijziging en beëindiging Alexanderhoeve
Alexanderhoeve heeft te allen tijde het recht om HoeveKaart te wijzigen of te beëindigen en/of deze Algemene Voorwaarden en het Privacy- en Cookiebeleid te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding en/of enige andere compensatie gehouden te zijn jegens de deelnemers. 

Alexanderhoeve zal je uiterlijk één (1) maand van te voren informeren over een significante wijziging of beëindiging van de HoeveKaart  via het opgegeven e-mailadres.

Tot aan de datum van beëindiging kunnen persoonlijke aanbiedingen en/of kortingen gewoon worden verzilverd. 

Overige bepalingen
Op deze Algemene Voorwaarden en op de HoeveKaart is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt over de HoeveKaart, neem dan gerust contact met ons op:
Stuur ons een bericht via het contactformulier op onze website.